Vipassana Meditation

การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน สอนโดยท่านอาจารย์โกเอ็นก้า วิปัสสนาหมายถึงการมองดูสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง เป็นวิธีการปฏิบัติกรรมฐานที่เก่าแก่ที่สุดวิธีหนึ่งของอินเดีย ซึ่งได้สาบสูญไปจากมนุษยชาติเป็นเวลานาน  แต่ได้รับการค้นพบอีกครั้งโดยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อกว่า 2,500 ปีมาแล้ว หลักสูตรการอบรมวิปัสสนาใช้เวลาทั้งสิ้น 10 วัน ในระหว่างนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติควบคู่ไปกับการปฏิบัติ โดยไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายใดๆ  ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการอบรมทั้งหมดล้วนมาจากเงินบริจาคของผู้เข้ารับการอบรมรุ่นก่อนๆ ที่ได้รับประโยชน์จากการเข้าอบรม  และมีความปรารถนาจะให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์เช่นเดียวกับตน ปัจจุบันการอบรมวิปัสสนากรรมฐานได้ขยายไปสู่กลุ่มชนทุกเชื้อชาติศาสนา ทั้งในซีกโลกตะวันออกและตะวันตกทั่วทุกทวีป  ไม่ว่าจะเป็นประเทศอินเดีย

Read more

ศุภวรรณ กรีน

ประวัติอาจารย์ศุภวรรณ พิพัฒพรรณวงศ์ กรีน เกิดวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2497 (ตามสูติบัตร และ พาสปอร์ต) วันเกิดจริงตามปฏิทินจีนที่มารดาจดไว้อาจจะเป็น วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2496เป็นลูกสาวคนเล็กและคนที่ 6 ในจำนวนพี่น้อง 7 คน เรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนอัมพรไพศาล เขตบางลำพู พ.ศ. 2514 – 2515 สอบได้ทุนเอเอฟเอสไปเรียนที่ Westbury High School เมืองฮุสตัน รัฐเทกซัส

Read more

พระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่าน

พระผู้มีพระภาคประทับ ณ โคนไม้สะเดา ใกล้เมืองเวรัญชา พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่. เวรัญชพราหมณ์ได้ทราบกิตติศัพท์สรรเสริญ จึงเข้าไปเฝ้า แต่มิได้ถวายบังคม หลังจากทักทายปราศรัยแล้ว ก็ได้กล่าวว่า ได้ข่าวเขาพูดกันว่าพระสมณโคดมไม่ยอมไหว้หรือลุกขึ้นต้อนรับพราหมณ์ผู้สูงอายุ การที่พระสมณโคดมทำเช่นนั้น ย่อมไม่สมควร. พระพุทธเจ้าตรัสรับว่า พระองค์มิได้ไหว้พราหมณ์ผู้สูงอายุจริง. เวรัญชพราหมณ์จึงเกล่าววาจารุกรานด้วยถ้อยคำที่ถือกันในสมัยนั้นว่า เป็นคำดูหมิ่นเหยียดหยาม รวม ๘ ข้อ

Read more

พระไตรปิฎกฉบับประชาชน

๑. อะไรเป็นแก่นสารในพระพุทธศาสนา               สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับ ณ เชตวนาราม ใกล้กรุงสาวัตถี มีพราหมณ์ผู้หนึ่งชื่อ ปิงคลโกจฉะ เข้าไปเฝ้า เมื่อได้กล่าวทักทายปราศรัยพอสมควรแล้ว พราหมณ์นั้น จึงกราบทูลว่า

Read more

เรียนรู้พระธรรมจากพระไตรปิฎก

เริ่มต้นด้วยเล่าว่า พระผู้มีพระภาคประทับ ณ โคนไม้สะเดา ใกล้เมืองเวรัญชา พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่. เวรัญชพราหมณ์ได้ทราบกิตติศัพท์สรรเสริญ จึงเข้าไปเฝ้า แต่มิได้ถวายบังคม หลังจากทักทายปราศรัยแล้ว ก็ได้กล่าวว่า ได้ข่าวเขาพูดกันว่าพระสมณโคดมไม่ยอมไหว้หรือลุกขึ้นต้อนรับพราหมณ์ผู้สูงอายุ การที่พระสมณโคดมทำเช่นนั้น ย่อมไม่สมควร. พระพุทธเจ้าตรัสรับว่า พระองค์ มิได้ไหว้พราหมณ์ผู้สูงอายุจริง. เวรัญชพราหมณ์จึงเกล่าววาจารุกรานด้วยถ้อยคำที่ถือกันในสมัยนั้นว่า เป็นคำดูหมิ่นเหยียดหยาม รวม

Read more

84,000 พระธรรมขันธ์

  พระพุทธพจน์ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์เป็นไฉน ? จริงอยู่ พระพุทธพจน์ทั้งหมดนี้แหละมี ๘๔,๐๐๐ ประเภท ด้วยสามารถแห่งพระธรรม ขันธ์ที่พระอานนท์รวบรวมแสดงไว้อย่างนี้ว่า ธรรมทั้งหลายที่ดำรงอยู่ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเรียนมาจากพระพุทธเจ้า ๘๒,๐๐๐ จากพระภิกษุ ๒,๐๐๐ รวมเป็น ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์.* บรรดาพุทธพจน์เหล่านั้น

Read more

ธรรมะพีเดีย

  “อานนท์เอย ! พึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า ธรรมวินัยอันใดที่เราได้แสดงแล้ว บัญญัติแล้ว ขอให้ธรรมวินัยอันนั้น จงเป็นศาสดาของพวกเธอแทนเราต่อไป เธอทั้งหลายจงมีธรรมวินัยเป็นที่พึ่งเถิด อย่าได้มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลย” รายละเอียดเพิ่มเติม http://thammapedia.com/dhamma/dhamma_book.php

Read more

ธรรมะ ปฏิบัติ ปริยัติ โดย อ. สุภีร์

  มคฺคานฏฺฐงฺคิโก เสฏฺโฐ สจฺจานํ จตุโร ปทา วิราโค เสฏฺโฐ ธมฺมานํ ทิปทานญฺจ จกฺขุมา. บรรดาทางทั้งหลาย ทางมีองค์ ๘ ประเสริฐสุด บรรดาสัจจะทั้งหลาย อริยสัจ ๔ ประเสริฐสุด บรรดาธรรมทั้งหลาย

Read more

เรียนรู้ดูขันธ์กับ อ.สุรวัฒน์ : ดูไม่ถึงจิต ดูได้แค่อารมณ์ของจิต

ถาม : มีบางครั้งที่สามารถเห็นได้ว่าคนที่พูดอยู่มันไม่ใช่ตัวเราเป็นอะไรก็ไม่รู้ ผมก็พยายามดูไปเรื่อยๆครับ แต่ผมไปคุยกับท่านนึงท่านได้บอกว่าผมดูไม่ถึงจิตดูได้แค่เพียงอารมณ์ของจิต แบบนี้ผมทำถูกหรือเปล่าครับ ตอบ : คำว่าดูไม่ถึงจิต หมายถึง จิตขาดความตั้งมั่น แล้วไปสนใจดูลักษณะเฉพาะตัวของอารมณ์ต่างๆ เช่นพอเกิดโทสะ แทนที่จิตจะตั้งมั่นเห็นจิตที่มีโทสะเกิดดับ ก็ไปสนใจดูว่าโทสะหน้าตาเป็นอย่างไร มีอาการอย่างไร หรือที่เรียกว่าไปดูตัวอารมณ์นั่นเอง คุณ สังเกตดูนะครับว่า ที่ดูอยู่ดูจิตเกิดดับได้หรือไม่

Read more