“(9 นาที) กรรมทางวาจา – ปิสุณาวาจา” ธรรมบรรยายโดย อ.สุภีร์ ทุมทอง

Read more

“เมื่อเจตนาต่าง กรรมก็เลยต่าง” ธรรมบรรยายโดย อ.สุภีร์ ทุมทอง

Read more