ธรรมดาของชีวิต โดยอาจารย์กำพล ทองบุญนุ่ม

ธรรมดาของชีวิตเป็นเช่นนั้นเองก็คือ   ธรรมดาของชีวิตที่ว่าด้วยความแก่ ความเจ็บไข้ ความตาย ความพลัดพรากสูญเสีย และเรื่องกรรม รวมเรียกเป็นหมวดธรรมว่า อภิณหังปัจเวกขณ์  ปัจจเวกขณ์ แปลว่า พิจารณาบ่อยๆ  พระพุทธเจ้าท่านสอนให้บรรพชิตและคฤหัสถ์พิจารณาบ่อยๆ พิจารณาเนืองๆว่า เรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ เรามีความตายเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ เราต้องพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจทั้งหลายทั้งปวง เรามีกรรมเป็นของๆตน เป็นผู้รับมรดกของกรรม มีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์

Read more

ศึกษาชีวิต โดยอาจารย์กำพล ทองบุญนุ่ม

  กายเดียว  จิตเดียว  คือ กายนิโรธ  จิตนิโรธ “เอโก ธัมโม” ธรรมก็มีธรรมเดียว คือ “ความว่างเปล่า” ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขา ไม่มีใครเกิด ไม่มีใครแก่ ไม่มีใครเจ็บ ไม่มีใครตาย http://www.openbase.in.th/audio/download/9548/18.mp3  

Read more

เทวทูต โดยอาจารย์กำพล ทองบุญนุ่ม

  “ทำจิตของเราให้ว่างไม่ยึดติด ทั้งถูก ทั้งผิด ทั้งบุญ ทั้งบาป” http://www.openbase.in.th/audio/download/9547/17.mp3

Read more

ครูสอนธรรม โดยอาจารย์กำพล ทองบุญนุ่ม

สิ่งที่เรียกว่า “ปัญญาอันสมบูรณ์ถึงที่สุดนั้น หมายความว่า ไม่มีอะไรเลยจริงๆ ที่ต้องลุถึง” ถ้าเราสามารถเข้าใจข้อความข้อนี้ได้ เราจะเห็นแจ่มแจ้งว่าทั้ง “พุทธวิถี และมารวิถี”  ก็ล้วนแต่พลาดจากเป้าหมายนี้ อย่างสิ้นเชิงโดยเท่ากัน http://www.openbase.in.th/audio/download/9546/16.mp3

Read more

ทำอย่างไรจึงจะพ้นกรรม โดยอาจารย์กำพล ทองบุญนุ่ม

“คำว่า…กรรม…นี้ จะต้องเป็นการกระทำด้วยเจตนา ด้วยกาย หรือวาจา หรือใจ ถ้าไม่มีเจตนาก็ถือว่าเป็นเพียง…กิริยา…และไม่มีผลว่าจะเป็นบาป หรือเป็นบุญ หากจะมีผลอะไรเกิดขึ้นมา ก็เรียกว่าเป็น…ปฏิกิริยา…ไม่ใช่…วิบาก…(ซึ่งแปลว่า ผลของกรรม) ฉะนั้น การกระทำใดๆ ของพระอรหันต์ หรือ ของพระพุทธเจ้า จึงไม่เรียกว่า กรรม…แต่เรียกว่า…กิริยา” http://www.openbase.in.th/audio/download/9545/15.mp3

Read more

ธรรม ถึง ธรรมโดยกำพล ทองบุญนุ่ม

“ธรรมะคือธรรมชาติ ทุกสิ่งเป็นธรรมชาติ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ก็เป็นธรรมชาติ ธรรมะของพระพุทธเจ้า เป็นสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลที่สามารถปฏิบัติได้จริง ต้องใช้ความเพียร และความอุตสาหะ ความอดทน ในการปฏิบัติ แล้วชีวิตจะได้ดีตลอดไป” http://www.openbase.in.th/audio/download/9444/14.mp3

Read more

ส่วนเกิน โดยอาจารย์กำพล ทองบุญนุ่ม

“แทนที่จะอิจฉาคนอื่น ไม่ดีกว่าหรือหากหันมาชื่นชมคนข้างตัว และพอใจในฐานะที่มีอยู่ตอนนี้ ความพอใจในสิ่งที่ตนมีนั้น จึงเป็นบ่อเกิดแห่งความสุข ที่ดูแคลนไม่ได้เลย”   http://www.openbase.in.th/audio/download/9443/13.mp3  

Read more

สติเป็นยอดแห่งคุณธรรม โดยอาจารย์กำพล ทองบุญนุ่ม

ถ้าจะถามว่า ตัวสมาธิที่แท้จริงคืออะไร ตอบว่าคือ ความตั้งมั่นของใจ ประเภทของสมาธิมี ๒ ประเภท คือ ๑. สมาธิที่ทุกคนมีอยู่โดยธรรมชาติ ขณะใดที่เราไม่ฟุ้งซ่าน จิตใจสงบอยู่โดยปกติ ขณะนั้นเรียกว่ามีสมาธิ เราจึงทำงานต่าง ๆ ได้ ไม่เป็นบ้า ไม่เป็นโรคจิต ๒. สมาธิที่เกิดจากการฝึก

Read more

ธรรมะกับชีวิต โดยอาจารย์กำพล ทองบุญนุ่ม

  (ขอบคุณภาพจาก Bloggang.com) “เครื่องพิสูจน์การพัฒนาของมนุษย์อย่างหนึ่งก็คือ ความสามารถที่จะมีความสุข ขอให้ดูว่าเมื่อเราอยู่ในโลกไปนานๆ เข้าเราสุขง่ายขึ้นหรือสุขยากขึ้น ถ้าถามตัวเองแล้วต้องตอบว่าเราสุขยากขึ้นก็แสดงว่าเดินผิดทางแล้ว เราสูญเสียอิสรภาพลงไปทุกทีๆ เราไม่เก่งจริง เพราะถ้าเก่งจริง เราต้องเป็นคนที่สุขได้ง่ายขึ้น” จาก วาทะธรรมเพื่อการพัฒนาตน ของ พระธรรมปิฎก” http://www.openbase.in.th/audio/download/9441/11%5B0%5D.mp3  

Read more

รีโมทชีวิต โดยอาจารย์กำพล ทองบุญนุ่ม

“การสัมผัสทางกายและการทำอะไรในทางกาย ต้องใช้สติปัญญารอบรู้เอาไว้ ใช้สติปัญญากลั่นกรองในคำพูดเสียก่อนจึงพูดออกไป มิใช่ว่าจะพูดอะไรตามใจที่อยากจะพูด ” http://www.openbase.in.th/audio/download/9440/10.mp3  

Read more