คำสอนของฮวงโป

  เสียงอ่านหนังสือคำสอนของฮวงโปจากการแปลแล­ะเรียบเรียงโดยท่านพระพุทธทาสภิกขุ (พุทธทาส อินทปัญโญ) – สวนโมขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

Read more

“จิตที่ฝึกดีแล้ว นำสุขมา” พระอาจารย์มานพ อุปสโม

  ธรรมบรรยาย “จิตที่ฝึกดีแล้ว นำสุขมา” โดย พระอาจารย์มานพ อุปสโม ศูนย์ปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ราชนครินทร์ เขาดินหนองแสง จันทบุรี

Read more

การอบรมวิปัสสนากรรมฐาน โดย พอจ.มานพ อุปสโม ช่วงเช้า รพ.สมุทรปราการ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

  การอบรมวิปัสสนากรรมฐาน โดย พระวิปัสสนาจารย์ พระอาจารย์มานพ อุปสโม ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียร­ติ ๘๔ พรรษาราชนครินทร์ (เขาดินหนองแสง) จ.จันทบุรี วันอาทิตย์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระเทพโมลี

Read more

ทางสายกลาง ที่แท้จริง โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

มัชฌิมาปฏิปทา ทางไปสู่จุดหมาย ทางที่พอดีของการไปสู่เป้าหมาย ปัญญาเป็นตัวทำให้จิตหลุดพ้น การรู้ความจริง รู้ภาวะที่เป็นจริง ความยึดมั่น ความไม่ยึดมั่น เมื่อรู้ความจริงชัดเจนจิตจะหลุดจากความยึ­ดถือเอง จิตที่ไม่ยึดมั่นนั้นเป็นไปเองด้วยปัญญาเม­ื่อรู้จริง

Read more