วิธีเจริญสมาธิภาวนา หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

เมื่อรักษาได้สักครู่ จิตจะคิดแส่ไปในอารมณ์ต่างๆ โดยไม่มีทางรู้ทันก่อน เป็นธรรมดาสำหรับผู้ฝึกใหม่ ต่อเมื่อจิตแล่นไป คิดไปในอารมณ์นั้นๆ จนอิ่มแล้ว ก็จะรู้สึกตัวขึ้นมาเอง เมื่อรู้สึกตัวแล้วให้พิจารณาเปรียบเทียบสภาวะของตนเอง ระหว่างที่มีความรู้อยู่กับที่ และระหว่างที่จิตคิดไปในอารมณ์ ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร เพื่อเป็นอุบายสอนจิตให้จดจำ

Read more

แก่นธรรมคำสอนของ หลวงปู่ดูลย์ อตุโล (ฉบับเพิ่มเติมสองพระธรรมเทศนา)

อริยสัจแห่งจิต “จิตที่ส่งออกนอก เป็น สมุทัย ผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอก เป็น ทุกข์ จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้ง เป็น มรรค ผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้ง เป็น นิโรธ” คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

Read more

มหาสติปัฏฐานสูตร -การเจริญสมาธิด้วยการกำหนดรู้และละอารมณ์ (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)

ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในแคว้นกุรุมีนิคมหนึ่งของแคว้นกุระ ชื่อว่ากัมมาสธรรม
ณ ที่นั้น พระผู้มีพระภาคเจข้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่า

Read more

เจริญสติปัฏฐาน ๔ อย่างไร โพชฌงค์ ๗ จึงจะบริบูรณ์ โดย พระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล) ตอนที่ 3

ภิกษุทั้งหลาย! ก็ภิกษาที่เจริญสติปัฏฐาน ๔ แล้ว ทำให้มากแล้วอย่างไร จึงบำเพ็ญโพชฌงค์ ๗ ให้บริบูรณ์ได้ ภิกษุทั้งหลาย ! สมัยใด ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายมีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้อยู่ ในสมัยนั้น เธอผู้มีสติตั้งมั่น ย่อมเป็นผู้มีสติไม่หลงลืม

Read more

วิธีเจริญอานาปานสติที่มีผลมาก โดย พระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล) ตอนที่ 2

เจริญอานาปานสติแล้วธรรมทั้ง ๔ จะบริบูรณ์

ภิกษุทั้งหลาย ! อานาปานสติที่ภิกษุเจริญแล้ว ทำให้มากแล้วย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก ภิกษุที่เจริญอานาปานสติแล้ว ทำให้มากแล้ว ย่อมบำเพ็ญสติปัฏฐาน ๔ ให้บริบูรณ์ได้ ภิกษุที่เจริญสติปัฏฐาน ๔ แล้ว ทำให้มากแล้วย่อมบำเพ็ญโพชฌงค์ ๗ ให้บริบูรณ์ได้ ภิกษุที่เจริญโพชฌงค์ ๗ แล้ว ทำให้มากแล้ว ย่อมบำเพ็ญวิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ได้

Read more

วิธีเจริญอานาปานสติที่มีผลมาก โดย พระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในพระวิหารบุพพาราม พระนครสาวัตถี พร้อมด้วยพระสาวก ผู้เป็นเถระที่มีชื่อเสียงเด่นหลายรูปด้วยกัน เช่นท่าพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคคัลลานะ ท่านพระมหากัสสป ท่านพระมหากัจจายนะ ท่านพระมหาโกฏธิตะ ท่านพระมหากัปปินะ ท่านพระมหาจุนทะ ท่านพระอนุรุทธะ ท่านพระเรวตะ ท่านพระอานนท์ และพระสาวกผู้เป็นเถระมีชื่อเสียงเด่นอีกหลายองค์

Read more

แสดงญานความรู้ อันสำเร็จมาแต่การเจริญสมาธิ โดยหลวงปู่ดูลย์ อตุโล

ปัญญาในการสำรวมแล้วตั้งไว้ด้วยดี ชื่อว่าวมาภาวนามยญาณอย่างไร
สมาธิ ๑ คือ เอกัคคตาจิต
สมาธิ ๒ คือ โลกิยสมาธิ ๑ โลกุตรสมาธิ ๑
สมาธิ ๓ คือ สมาธิมีวิตกและวิจาร ๑ สมาธิไม่มีวิตกมีแต่วิจาร ๒ สมาธิไม่มีวิตกไม่มีวิจาร ๑

Read more

วิธีเจริญอานาปานสติที่มีผลมาก

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในพระวิหารบุพพาราม พระนครสาวัตถี พร้อมด้วยพระสาวก ผู้เป็นเถระที่มีชื่อเสียงเด่นหลายรูปด้วยกัน เช่นท่าพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคคัลลานะ ท่านพระมหากัสสป ท่านพระมหากัจจายนะ ท่านพระมหาโกฏธิตะ ท่านพระมหากัปปินะ ท่านพระมหาจุนทะ ท่านพระอนุรุทธะ ท่านพระเรวตะ ท่านพระอานนท์ และพระสาวกผู้เป็นเถระมีชื่อเสียงเด่นอีกหลายองค์

Read more

สมาธิภาวนากับนิมิต (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)

หลวงพ่อเพิ่มได้เล่าถึงประสบการณ์ในการปฏิบัติกัมมัฏฐานสมัยเริ่มต้นเมื่อครั้งยังเป็นสามเณรว่า ตอนที่ฝึกกัมมัฏฐานใหม่ๆ นั้น ท่านยังไม่ประสีประสาอะไรเลย หลวงปู่ดูลย์ได้แนะนำถึงวิธีการทำสมาธิว่า ควรนั่งอย่างไร ยืน เดิน นอน ควรทำอย่างไร

Read more

อธิบายหลักธรรมสำคัญเกี่ยวกับสมาธิ หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

เมื่อสังขารขันธ์ดับได้แล้ว ความเป็นตัวตนจักมีไม่ได้ เพราะไม่ได้ เข้าไปเพื่อปรุงแต่ง เมื่อความปรุงแต่งขาดไป ความทุกข์จะเกิดขึ้นได้อย่างไร เมื่อความเป็นตัวตนไม่มี ความทุกข์จะเกิดขึ้นแก่ใคร

Read more