ปฏิบัติแล้ว เคร่งเครียต แน่น เกร็งไปหมด – พระครูเกษมธรรมทัต (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี)

สิ่งเหล่านั้นก็คลี่คลายพร้อมด้วยปัญญาที่เกิดขึ้น
เห็นสภาวะเห็นความจริงของสิ่งเหล่านั้น
ว่ามีความเปลี่ยนแปลง มีความเกิด มีความดับ
มีสภาพบังคับบัญชาไม่ได้ ไม่ใช่ตัวตน…”

Read more

การเจริญภาวนา ตอนที่ 1 พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรํสี)

วิปัสสนาภาวนา เป็นการเจริญสติให้เกิดปัญญา เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงว่า อ๋อ ! สังขารชีวิตนี้เป็นธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลง เกิดดับ บังคับไม่ได้ ไม่ใช่ตัวตน อย่างนี้เรียกว่าเกิดปัญญา ปัญญาก็จะชำแรกจะประหารกิเลส เมื่อกิเลสลดน้อยลง ความร้อนใจทุกข์ใจก็ลดลง ความเย็นก็ปรากฏ ความสุขก็ปรากฏ ยิ่งความร้อนมอดลงไปดับสนิทเมี่อไร ก็พบกับความเย็นสนิทมากเท่านั้น เรียกว่านิพพาน

Read more

จงวัดผลด้วยตัวของตัวเอง – พระครูเกษมธรรมทัต

“…เรื่องความรู้ความเข้าใจในการประพฤติปฏิบัติ ถ้าเราศึกษา เราฟังมากๆ ก็คงจะเป็นที่เข้าใจกันดี
ปัญหามีอยู่เพียงว่า เราจะฝึกให้ได้ผลอย่างนั้นได้อย่างไร

Read more

ฟุ้ง รู้ว่าฟุ้ง…ไม่ใช่ไปเจริญตัณหา พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรังสี)

เมื่อเกิดความไม่สบายใจ ถ้าเรากำหนดรู้ความไม่สบายใจ ด้วยการพยายามทำให้หายฟุ้ง บังคับให้หายฟุ้ง ไม่ได้ทำกิจให้ถูก พระพุทธเจ้าให้กำหนดรู้ทุกข์ไม่ใช่ให้ไปทำลาย ฉะนั้นมันฟุ้งก็ให้มันฟุ้ง ถ้าเรากำหนดได้ว่าอะไร ก็เท่ากับเราวางใจไม่ให้เกิดตัณหา ถ้าใจมีความอยากจะหายฟุ้ง ไม่อยากให้ฟุ้ง ต้องการความสบาย ความสงบ ขณะนั้นจะมีการเจริญตัณหาไปด้วย นี่เป็นสิ่งที่เราทำจิตผิด ผลของเราก็จะผิดไปด้วย

Read more

ชั้นเชิงการปฏิบัติทางจิต โดย พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรํสี) ตอนที่ 2

เวลามันง่วงจิตมันบางครั้งหมดความรู้สึกไปเพราะว่าหลับ นั่งนี่บางทีเราก็หลับได้ นั่งหลับได้นะ ถ้านั่งหลับสัปหงก พอรู้สึกตื่นก็กำหนดดูความหลับ ดูความหลับดูความตื่น จะจับมันได้หยก ๆ จะเห็นความหลับไปหยก ๆ คือพอตื่นก็คว้าเอาความหลับมาสังเกตได้ทัน ทันได้นิดหนึ่ง เ

Read more

ชั้นเชิงการปฏิบัติทางจิต โดย พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรํสี) ตอนที่ 1

นมตฺถุ รตฺนตฺตยส ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย ขอความผาสุก ความเจริญในธรรม จงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลาย ต่อไปนี้จะได้ปรารภธรรมะตามหลักคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แด่ท่านผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรม การที่ประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ก็อาจจะมีสภาวะ มีปัญหามีสิ่งต่าง ๆ อะไรเกิดขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่เริ่มปฏิบัติใหม่ ๆ ส่วนมากก็จะเกิดนิวรณ์มารบกวนจิตใจ เราจะแก้ไขได้อย่างไร นิวรณ์ แปลว่า เครื่องกั้นความดี

Read more