อานาปานสติสมาธิชั้นที่ ๒ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศวิหาร

จิตกลับจากลมอัสสาสะปัสสาสะ หรือลมหายใจเข้าออก นี้ หมายความว่า จิตไม่กำหนด แต่จิตจะมีอุเบกขาคือเข้าไปเพ่งเฉยอยู่ ซึ่งเป็นขั้นที่ละเอียด เข้าไปเพ่งซึ่งอะไร ก็เข้าไปเพ่งซึ่งนิมิตแห่งอัสสาสะปัสสาสะนั้นเอง นิมิตก็คือว่าเครื่องกำหนดฉะนั้น แม้ลมอัสสาสะปัสสาสะจะสงบ จิตกลับจากลมอัสสาสะปัสสาสะ แต่ว่านิมิตคือเครื่องกำหนดอันได้แก่ลมอัสสาสะปัสสาสะ ที่เป็นนิมิตคือเครื่องกำหนดอยู่ในใจก็ยังมีอยู่ จะเป็นอุเบกขาคือเข้าไปเพ่งเฉยอยู่กับนิมิตคือลมอัสสาสะปัสสาสะนั้น

Read more

อานาปานสติสมาธิขั้นที่ 1 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศวิหาร

ตั้งสติพิจารณาตามดูตามรู้ตามเห็นกาย ตั้งสติพิจารณาตามดูตามรู้ตามเห็นเวทนา ตั้งสติพิจารณาตามดูตามรู้ตามเห็นจิต ตั้งสติพิจารณาตามรู้ตามเห็นธรรมะ รวมเป็น ๔ ข้อ ในการปฏิบัติสติปัฏฐานทั้ง ๔ ข้อนี้ พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้มี อาตาปี ความเพียร สัมปชาโน ความรู้ตัวความรู้พร้อม หรือสัมปชัญญะ สติมา มีสติ วินัยโลเก อภิชฌา โทมนัสสัง กำจัดความยินดียินร้ายในโลกเสีย ซึ่งท่านอธิบายว่าคือกำจัดความยินดียินร้ายในกายเวทนาจิตธรรมนั้นเอง

Read more

สติปัฏฐาน (เวทนานุปัสสนา ๔ ชั้น) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

บัดนี้ จักแสดงธรรมะ เป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต ในเบื้องต้น ก็ขอให้ทุกๆ ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการ พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีล ทำสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม

Read more

สติปัฏฐาน (กายานุปัสสนา ๔ ชั้น) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

นัตถิ เม สรณัง อัญญัง ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี
พุทโธ เม สรณัง วรัง พระพุทธเป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจ้า
ธัมโม เม สรณัง วรัง พระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า
สังโฆ เม สรณัง วรัง พระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า

Read more