“(9 นาที) กรรมทางวาจา – ปิสุณาวาจา” ธรรมบรรยายโดย อ.สุภีร์ ทุมทอง

Read more

“เมื่อเจตนาต่าง กรรมก็เลยต่าง” ธรรมบรรยายโดย อ.สุภีร์ ทุมทอง

Read more

ธรรมบรรยายโดยท่านอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ตอนที่ 1

แนะนำธรรมบรรยาย อ.สุภีร์ ทุมทอง ท่านอธิบายเรื่อง ธัมมานุปัสสนา เอาไว้ละเอียดมากๆ ซึ่ง ธัมมานุปัสสนา เป็นหนึ่งในสติปัฏฐาน น่าฟังมากๆ ค่ะ ธัมมานุปัสสนา ประกอบด้วยหัวข้อย่อยในการบรรยายดังนี้ ๑) นิวรณ์ ๕ ๒) อุปาทานขันธ์ ๕ ๓)

Read more