ทางสายกลาง ที่แท้จริง โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

มัชฌิมาปฏิปทา ทางไปสู่จุดหมาย ทางที่พอดีของการไปสู่เป้าหมาย ปัญญาเป็นตัวทำให้จิตหลุดพ้น การรู้ความจริง รู้ภาวะที่เป็นจริง ความยึดมั่น ความไม่ยึดมั่น เมื่อรู้ความจริงชัดเจนจิตจะหลุดจากความยึ­ดถือเอง จิตที่ไม่ยึดมั่นนั้นเป็นไปเองด้วยปัญญาเม­ื่อรู้จริง

Read more

จะวิ่งไล่ตามความสุข หรือจะก้าวไปในความสุข — พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

Read more

ป.อ. ปยุตฺโต – ปัญญา และจริยธรรมสากล

  คลิปนี้มาจากซีดีชื่อ “ถ้าไปถึงปัญญา ก็ไม่มัวหลงหาจริยธรรมสากล” สามารถดาวโหลดแบบ mp3 มาฟังได้ที่นี่คะ http://www.watnyanaves.net/uploads/Fi… และสามารถดาวโหลด mp3 ความรู้อันทรงคุณค่าต่างๆ ที่พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้ทรงแสดงไว้ได้ที่ http://www.watnyanaves.net

Read more