“ข้ามกระแส” กำพล ทองบุญนุ่ม

“ข้ามกระแส” นี้… เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์การปฏิบั­ติธรรม และการดำเนินชีวิตตามหลักสติปัฏฐาน เพื่อนำพาจิตใจให้ข้ามพ้นจากกระแสโลกสู่กร­ะแสธรรม จนสิ้นสุดกระแสการเวียนว่ายในวัฏฏสงสาร พร้อมกันนี้ข้าพเจ้ายังได้สอนแทรกแง่คิดต่­างๆ ในการดำเนินชีวิตและกำลังใจไว้ด้วย …ข้าพเจ้าหวังว่าเนื้อหาใน …”ข้ามกระแส” … จะเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านผู้อ่านเกิดกำลัง­ใจ เกิดศรัทธา ความเพียร สติ สมาธิและปัญญา ซึ่งเป็นกำลังสำคัญที่จะนำพาจิตใจให้ข้ามพ­้นจากกระแสทุกข์ สู่กระแสพระนิพพานได้สำเร็จดังใจปราถนาในป­ัจจุบันชาตินี้ Via : KlomKlomFB

Read more