แท้ที่จริงของความรู้สึกต่างๆ – ท่านพุทธทาส อินทปัญโญ

“เมื่อพิจารณาดูในด้านใน จะเห็นว่า ความรู้สึกที่ว่างาม นั้นต้องประกอบไปด้วยสีสันชนิดที่ ตรงกันกับความหลง ที่ได้พอกไว้มากๆ แล้วนั่นเอง ถ้าไม่ตรงกับความหลง ที่พอกไว้ในสันดานถึงจะให้เป็นอย่างไรมา ก็จะเห็นว่างามไปไม่ได้. เสียงเพราะก็เหมือนกัน. สีต่างๆ ที่ปรากฏแก่ตามนุษย์นั้น ที่แท้ เป็นเพียงวัตถุที่กระท้อนแสงสว่าง โดยคลื่นแสงขนาดต่างๆ กัน เป็นมายาไร้ความจริงดังกล่าวมาแล้วข้างต้น. แต่ถ้าสิ่งที่เป็นมายาเหล่านั้น ถูกจัดสรรให้ตรงกันกับความหลง

Read more

เรื่อง ยิ่งให้เร็ว นั้นแหละจะยิ่งช้า นิทานเซ็น เล่าโดย .. ท่านพุทธทาสภิกขุ

นิทานเรื่องที่ ๙ เรื่อง “ยิ่งให้เร็ว นั้นแหละ จะยิ่งช้า” เรื่องนี้ จะมีประโยชน์มาก สำหรับ ครูบาอาจารย์ อาตมา จึงเลือกนำมาเล่า ให้ฟัง “ยิ่งให้เร็ว นั่นแหละ จะยิ่งช้า” เรื่องนี้ ถึงท่านจะ ไม่เรียก ตนเองว่า ครู ก็ตาม ก็ควรจะสนใจฟัง ในฐานะที่ว่า จะเป็นปัจจัย เกื้อกูล แก่การ เข้าใจธรรม และปฏิบัติธรรม

Read more

เรื่อง เซ็นเนื้อ เซ็นกระดูก นิทานเซ็น เล่าโดย .. ท่านพุทธทาสภิกขุ

นิทานสุดท้าย ที่อยากจะเล่า ก็คือ เรื่อง เกี่ยวกับเซ็นเนื้อ เซ็นกระดูก ตามชื่อ ของหนังสือ เล่มหนึ่ง ซึ่งชื่อว่า “เซ็นเนื้อ เซ็นกระดูก” คือ หนังสือ ที่เอามา เล่านิทาน ให้ฟัง นี้เอง ควรจะทราบ ถึงคำว่า เซ็นเนื้อ เซ็นกระดูก ด้วยจะง่าย ในการเข้าใจ เซ็นเนื้อ เซ็นกระดูก หมายความว่า ธรรมะ ชั้นที่เป็นเนื้อ เป็นกระดูก ยังไม่ถึง เยื่อในกระดูก ธรรมะชั้นลึกจริงๆ จัดเป็น ชั้นเยื่อในกระดูก

Read more

ของวิเศษในพระไตรปิฎก โดย ท่านพุทธทาส อินทปัญโญ

ธรรมะของพระพุทธเจ้า มีมากมายถึง ๘๔๐๐๐ พระธรรมขันธ์
ท่านพุทธทาส ได้คัดเลือกบางบทมาเพื่อบอกเราว่า
เพียงเรามีความเพียร มีความตั้งใจมั่น
ของวิเศษจากพระไตรปิฎกนี้
จะนำพาให้เราพ้นทุกข์
และออกจากสังสารวัฏนี้ได้ไม่ยากเลย

Read more

ความต่างของ บุญ กับ กุศล โดยท่านพุทธทาส

เมื่อใดมีการพิจารณากันให้ละเอียดถี่ถ้วน เมื่อนั้นจะพบความแตกต่างระหว่าง สิ่งที่เรียกกันว่า “บุญ” กับ สิ่งที่เรียกว่า “กุศล” บ้างไม่มากก็น้อย แล้วแต่ความสามารถในการพินิจพิจารณา แต่ว่าโดยเนื้อแท้แล้ว บุญ กับ กุศล ควรจะเป็นคนละอย่างหรือเรียกได้ว่า ตรงกันข้าม ตามความหมายของรูปศัพท์แห่งคำสองคำนี้ทีเดียว

Read more

เลือกทางเดิน โดย ท่านพุทธทาสภิกขุ

คนโบราณเขาผูกเป็นคำสั้นๆไว้ว่า “ทางใหญ่อย่าพึงจร” นี่ก็คือ อย่าปล่อยกระแสจิตมันไหลไปตามทางใหญ่ที่มันลื่นแล้ว ที่เดินกันมากี่กัปป์กี่กัลป์แล้ว คนทั้งหมดนั้นล้วนเดินไปสู่ทางทุกข์ทั้งนั้น จงวกมาหาทางอริยมรรค ซึ่งเป็นทางพิเศษเฉพาะผู้มีปัญญา คือสาวกของพระพุทธเจ้า การเดินทางนั้นไม่เป็นไปในทางทุกข์ แต่ไปสู่ที่สุดทุกข์ ซึ่งเรียกว่า “นิพพาน”

Read more

วิธีการเข้าถึงจิต..คำสอนฮวงโป (พุทธทาสภิกขุ)

วิธีที่จะเข้าถึง “จิตหนึ่ง” นี้ ให้ได้จริงๆ นั้น เรียกว่า “ปากทางแห่งการนิ่งเงียบเหนือกรรมทั้งปวง” ถ้าอยากจะเข้าใจ ก็จงรู้ไว้ว่า ความรู้ประจักษ์ต่อสิ่งๆ นี้ โดยฉลับพลันนั้น จะมีต่อเมื่อจิตถูกชำระล้างแล้วอย่างสิ้นเชิง จากใยยุ่งของมโนกรรมที่เป็นความคิดปรุงแต่งและที่แบ่งแยกสิ่งทั้งปวงเป็นพวกๆ หรือเป็นคู่ๆ ตามแบบคติทวินิยมเท่านั้น

Read more

ทำอย่างไรจึงจะพ้นกรรม โดย.หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ

เรื่องกรรม นี้ ส่วนมากยังไม่เข้าใจ หรือเข้าใจไม่ตรงตามที่เป็นจริงของหลักพุทธศาสนา คือ รู้กันแต่ว่าทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว อันเป็นคำสอนของศาสนาทั่วไป เพราะเรื่องกรรมของพระพุทธศาสนานั้น ได้กล่าวถึงกรรม (การกระทำ) ที่จะให้สิ้นกรรมอีกด้วย กล่าวคือ ให้สิ้นไปทั้งกรรมดี และกรรมชั่ว เพื่อไม่ต้องเป็นไปตามอำนาจของกรรมดี กรรมชั่ว เลยกลายเป็นการอยู่เหนือกรรม ไม่ต้องหวั่นไหว หรือเป็นทุกข์ เพราะดีเพราะชั่ว คือเป็นพระนิพพาน (สภาพแห่งความหมดทุกข์โดยสิ้นเชิง) นั่นเอง

Read more

สัจธรรมที่แท้จริง…(คำสอนฮวงโป) พุทธทาสภิกขุ

สัมมาสัมโพธิ เป็นชื่อของการเห็นแจ้งชัดว่า “ไม่มีธรรมใดเลย ที่ไม่เป็นโมฆะ” ถ้าเราเข้าใจความจริงข้อนี้แล้ว ของหลอกลวงทั้งหลาย จะมีประโยชน์อะไรแก่เรา “ปรัชญา” คือการรู้แจ้ง “ความรู้แจ้ง” คือ จิตต้นกำเนิดดั้งเดิม ซึ่งปราศจากรูป ถ้าเราสามารถทำความเข้าใจได้ว่า “ผู้กระทำ และสิ่งที่ถูกกระทำ คือจิตและวัตถุ เป็นสิ่งๆ เดียวกัน” นั่นแหละ ! จะนำเราไปสู่ความเข้าใจอันลึกซึ้ง และลึกลับเหนือคำพูด และโดยความเข้าใจอันนี้เอง พวกเราจะได้ลืมตาต่อ “สัจธรรมที่แท้จริง” ด้วยตัวเราเอง

Read more